Регистрация на фирма

Нека си поговорим за регистрация на фирма и събирателно дружество (СД)

СД е персонално, учредено от две или повече лица, дружество, чиято цел е печалба и извършването на обща стопанска дейност. Учредителите биха могли да бъдат не само физически, но и юридически лица. Вторият вариант е по-малко вероятен или поне практиката сочи така. За възникването на СД е задължително кумулативното наличие на два юридически факта – учредителен договор в писмена форма и вписване в ТР. Учредителният договор трябва да бъде и с нотариална заверка на подписите и формата му е с цел установяване на действителност. В УД се изброяват: наименование, предмет на дейност, седалище и адрес на управление, видът и размерът на вноските, начинът за разпределение на печалбата. Що се касае до вписването, то става по следния начин: подава се Заявление за вписване, подписано от всички учредители. Към него се прилагат и учредителен договор и образец от подписите на лицата, които съгласно договора ще представляват дружеството. Вписването поражда възникването на юридическо лице и търговец и подлежи на вписване в „Държавен вестник“.

Извършване на регистрация на фирма не се изчерпва до тук

Друга разпространена форма на търговски дружества е едноличният търговец (ЕТ). Регистрация на фирма ЕТ може да извърши всеки гражданин, който:

  • Има навършено пълнолетие;
  • Е с местожителство Република България;
  • Не е съден за фалит;
  • Към момента на регистрация на фирма не тече производство по несъстоятелността му;
  • Ако във времето назад е обявявал несъстоятелност, то към момента на регистрация на фирма правата му вече са възстановени;
  • Не страда и не е засвидетелстван като страдащ от психически заболявания;
  • Др.

Това са част от изискванията, стоящи пред бъдещият ЕТ. Но за да се стигне до финалният завършек на процеса по регистрация на фирма, трябва да се изпълнят няколко задължителни етапа.

Най-напред, следва да е избрано наименованието на фирмата, която ще се регистрира. Лесно може да се установят изискванията за наименуване – да присъства личното и бащиното или фамилното име на заявителя.

След това законът предвижда следната процедура:

  1. Подава се заявление за вписване на обстоятелствата относно ЕТ. Това заявление е А1, което, след като бъде попълнено, се внася в Агенцията по вписванията.
  2. Попълва се Декларация по чл. 57 и 58 от Търговския закон;
  3. Декларация по чл. 13 Търговския закон относно достоверността на посочените обстоятелства.

Имайте предвид, че всички от изброените образци могат да се намерят в интернет. Все пак, за по-голямо спокойствие astakova® винаги съветва своите клиенти да се обърнат към професионална юридическа помощ. Така ще сте сигурни, че всичко е законосъобразно.

Related Post